Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

by Times Newsroom

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με κρατικό Πανεπιστήμιο υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά θέματα που αφορούν στην   επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα ενισχύσουν την παιδαγωγική τους ικανότητα να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Επίσης, το συγκε­κριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιμορφούμενων σχετικά τις νέες ευρωπαϊκές και εθνικές τάσεις και πολιτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις επαγγελματικές δυνατότητες που αναδεικνύονται  μέσω της χρηματοδότησης του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για την «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και τη διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, αλλά και την αξιο­ποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

–      Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

–      Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων

–      Εκπαιδευτικούς Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

–      Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

–      Στελέχη της Διοίκησης

–      Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων

–      Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης

–      Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  300  ώρες:

–      130 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2)  Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα

–      120 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

–      50 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων και παρουσίαση μι­κροδιδασκαλιών

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα (Σάββατο 10:00- 15:00, Κυριακή 10:00- 15:00)

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για το  Oκτώβριο  2017.

  • Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ» (15 ώρες)

–       Εννοιολογικό πλαίσιο- Διάκριση

–       Σκοποί και στόχοι της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη

–       Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Θεσμικό πλαίσιο και φορείς υλοποίησης

–       Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Θεσμικό πλαίσιο και φορείς υλοποίη­σης

–       Αποτίμηση συστημάτων Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

2η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (20 ώρες)

–       Ιστορική αναδρομή

–       Εκπαιδευτική Νομοθεσία

–       Ευρωπαϊκές – Εθνικές Πολιτικές στην εκπαίδευση

–       Συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

–       Το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι­σης (ECVET)

–       Επαγγελματικά περιγράμματα -Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

–       Αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

3η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (10 ώρες) 

–       Τι είναι η απασχόληση

–       Ευρωπαϊκές – Εθνικές πολιτικές στην απασχόληση

–       Σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργα­σίας

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (10ώρες)

–       Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ­ΘΗΣΗ» 2014-2020

–       Ανταγωνιστικά προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

–       Επενδυτική προτεραιότητα: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτι­σης με την αγορά εργασίας/ Η ανάπτυξη της μαθητείας στην Ελλάδα.

5η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)

–       Περιεχόμενο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

–       Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης

–       Επαγγελματικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες του εκπαιδευτή σε σχέση με την οργάνωση και υλο­ποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

–       Δείκτες αποτελεσματικότητας του έργου του εκπαιδευτή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτι­σης

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)

–       Τεχνικές διερεύνησης αναγκών και ενδιαφερόντων εκπαιδευομένων και σύνθεση της ομάδας σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

–       Προϋποθέσεις διαμόρφωσης αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης

–       Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο

–       Εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ομάδας

–       Διαχείριση της επικοινωνίας και των συγκρούσεων στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

–       Διαχείριση επικοινωνίας και αποτελεσματικής λειτουργίας της ομάδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυ­σμού

–       Δείκτες αποτελεσματικής λειτουργίας της ομάδας-Αξιολόγηση

7η     ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (20 ώρες)

–          Βασικές αρχές διδασκαλίας σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

–          Οργάνωση και σχεδιασμός μαθήματος στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Σχέδια οργά­νωσης μαθήματος

–          Εκπαιδευτικές στρατηγικές ενεργητικής μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις στην επαγγελμα­τική εκπαίδευση και κατάρτιση

–          Ευρωπαϊκές στρατηγικές μάθησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

–          Σχεδιασμός και κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας ως εργαλείου ενίσχυσης της διδα­κτική ικανότητας στην επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση

–          Υλοποίηση μικροδιδασκαλιών  από τους εκπαιδευόμενους

 8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)

–        Η έννοια και το περιεχόμενο της αξιολόγησης ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

–       Άξονες αξιολόγησης (περιεχόμενο προγράμματος, οργάνωση, δομή, εκπαιδευτικό υλικό, υποδο­μές, εκπαιδευτικό έργο)

–       Μορφές αξιολόγησης (διερευνητική, ανατροφοδοτική, τελική, αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτή και εκ­παιδευομένου)

–       Δείκτες/κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος

–       Εργαλεία αξιολόγησης (ερωτηματολόγια, ερωτήσεις συνέντευξης κ.α.)

–       Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (γραπτή, προφορική εξέταση, ανάθεση εργασιών, παρου­σιάσεις, αξιολόγηση εγκυρότητας και αξιοπιστίας στόχων από τους ίδιους του εκπαιδευό­μενους)

–       Τεχνικές Αξιολόγησης (διανομή ερωτηματολογίου, συνέντευξη,  παρατήρηση τεστ αυτοαξιολόγη­σης κ.ά.)

–       Ανάλυση, επεξεργασία και τεχνικές διάχυσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης

–       Αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (15 ώρες)

–       Σκοπός και στόχοι της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη σύγχρονη εποχή

–       Ο ρόλος του επαγγελματικού Συμβούλου σήμερα-Δεξιότητες επαγγελματική ενδυνάμωση

–       Επαγγελματική Συμβουλευτική  μαθητών και φοιτητών

–       Βασικές τεχνικές συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας

–       Προγράμματα και φορείς Συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)

–     Βασικές  αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα­τάρτισης μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

–     Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

–      Η αξιοποίηση του e-learning σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

–     Ο ρόλος του εκπαιδευτή (e-tutor) στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

–     MOOCs, VOOCs, Digital Vocational Badges: Οι καινοτόμες τάσεις στην διαδικτυακή εκπαίδευση και η εφαρμογή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

–     Εργαλεία και υπηρεσίες Web για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή βίντεο. 

–      Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle για την υλοποίηση μιας σειράς μαθημάτων εξ αποστάσεως. 

         Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

         Για περισσότερες  Πληροφορίες- Εγγραφές:

  • κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 2103635701, 6936004508 (καθημερινές 15:00-19:00)
  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : eefdia@yahoo.gr

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………

Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή