Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής

by ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Για την Παγκόσμια ημέρα της Μουσικής.
Απο τα < Διεθνοποιημενα Ιονια>
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ (1716-1806) ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: (Μουσών και Μύθων και αληθείας…).

  • Γράφει ο ιστορικός ερευνητής Γεώργιος Σκλαβούνος

(Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά…προσεκτική… στην συντομότατη αυτή αναφορά του Βούλγαρη του ανθρώπου που είχε την τύχη και την ευλογία να έχει μεταξύ των μαθητών μορφές όπως ο Άγιος Κοσμάς. Ίσως ο Βούλγαρης να είχε κατακτήσει όχι μόνον την δύναμη της αειφορίας αλλά και την Τέχνη και την Γνώση Δημιουργίας Ζύμης… κοινωνικής, ανθρώπινης, εθνικής ανάτασης και αναγέννησης.)

<<Της μουσικής η χάρις και η δύναμις, η χρήσις και η ωφέλεια είναι από εκείνα τα φαινόμενα, τα οποία, επειδή τα γνωρίζουν πάντες κοινώς, φαίνεται περιττόν να ζητή τινάς να τα παραστήση ιδίως. Οι παλαιοί Έλληνες έλεγον, ότι όστις δεν ανοίγει στόμα εις έπαινον του Ηρακλέους είναι κωφός. Τούτο οπού ελέγετο δια τον υιόν του Διός και της Αλκμήνης, δύναται να ρηθή και δια τας Μούσας, τας θυγατέρας της Μνημοσύνης και του Διός, τας οποίας και εκείνος ο ήρως τιμών εξόχως και θεραπεύων εις εγκωμίου λόγον έλαβε το να ονομάζεται ως ο Απόλλων και αυτός Μουσηγέτης.

Αν είναι τις ακίνητος εις τα θέλγητρα και εις τους γλυκασμούς της Ευτέρπης, της Ερατούς και της Τερψιχόρης, βέβαια ο τοιούτος πρέπει να είναι κωφός. ή αν δεν είναι βεβλαμμένος τας ακοάς, ανάγκη να συναριθμηθή με τα αλογώτερα και νωθρότερα κτήνη, επειδή και τούτων ιστορούνται πολλά, εις τα οποία εφιλοτιμήθη η φύσις να ενστάξη τον της μουσικής έρωτα.

Τι άλλο οι παμπάλαιοι μύθοι να μας διδάξουν ηθέλησαν παρά την δραστηριωτάτην χάριν ή την χαριεστάτην δύναμιν της μουσικής, όταν ετόλμησαν να πλάσουν τας τόσον απίστους, τόσον ατόπους περί αυτής παραδοξολογίας; Ο Θραξ Ορφεύς με την μουσικήν του ανεχαίτιζεν από τον ίδιον δρόμον τους ποταμούς. έσυρεν οπίσω του όχι μόνον τα θηρία τα πλέον άγρια, αλλά και τα δένδρα και τας πέτρας. και με την γλυκύτητα της μελωδίας έφθασε (λέγουσι) να καταμαλάξη και τον Αϊδωνέα και την Περσεφόνην, τους αμειλίκτους και αδυσωπήτους θεούς, δια να του επιστρέψουν εκ του θανάτου εις την ζωήν Ευρυδίκην την φιλτάτην του σύζυγον.

Οι Βοιωτοί Ζήθος και Αμφίων με τα θελκτικά κρούσματα του οργάνου των και κατεκήλουν και κατεκύλιον από τα όρη τα μάρμαρα και τους λίθους, και δι’ αυτών, ευρύθμως και αρμονικώς συναπτομένων, έκτιζον των Θηρών τα υψηλά πυργώματα και τα τείχη. Και ο Μηθυμναίος Αρίων, πηδών εις την θάλασσαν δια να φύγη τον κίνδυνον των καταποντιστών, συνεκάλει δια των της λύρας αυτού μουσουργημάτων προς βοήθειάν του τους φιλανθρώπους δελφίνας, και υπ’ αυτών αναβασταζόμενος και διανηχόμενος ασφαλώς τα κύματα, εύρισκεν εις Ταίναρον την σωτηρίαν. Τούτο το έσχατον δεν έλειψε τις να το περάση ως πραγματιώδη και αληθινήν ιστορίαν. Ημείς με τους περισσοτέρους το κρίνομεν μύθον, καθώς και άλλα. αλλ’ οι μύθοι ούτοι εικονίζουσι την αλήθειαν. και η αλήθεια οπού υποκρύπτεται υπό τας ειρημένας μυθολογίας είναι, ότι η μουσική τόσον έχει δύναμιν εις τας ψυχάς των ανθρώπων, οπού και τους ακινήτους δια ραθυμίαν τους διεγείρει, και τους αναισθήτους δια νωθρότητα τους παρορμά, και τους σκληρούς και τους ατέγκτους μαλάττει, και τους αγρίους και θηριώδεις φέρει εις ημερότητα.>>

Στα <διεθνοποιημένα Ιόνια> ο Ευγένιος Βούλγαρης μαθήτευσε στον κατά τα φαινόμενα σοφότατο Ιερεμία Καββαδία (1693 ή 1703–1781). στον οποίο μαθήτευσε και ο άλλος μεγάλος διδάσκαλος του Γενους Νικηφόρος Θεοτόκης, αλλα και ο πατέρας του Ιωάννη Καποδίστρια Αντώνιος Καποδίστριας. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν τα διεθνοποιημένα Ιόνια λειτουργούσαν ως εργαστήρια Εθνικής Ζύμης..

The following two tabs change content below.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Ο Γεώργιος Σκλαβούνος γεννήθηκε στο Κανάλι της Κέρκυρας στα 1943. Έχει ασχοληθεί με την έρευνα, και τη θεωρία, στο χώρο της Οικονομίας, της κοινωνιολογίας και της ιστορίας. Από τα φοιτητικά χρόνια παραμένει ένας άνθρωπος της δράσης.

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή