28 Ιουνίου γιορτάζουν…

Μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κυρου και Ιω?ννου • και της αγίας μάρτυρος Αθανασίας και των τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Πλουτάρχου, Σερένου, Ηρακλειδίου, Ήρωνος, Ηραΐδος, Ποταμιαίνης και Μαρκέλλας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δονάγου, επισκόπου Λιβύης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μακεδονίου, Μνήμη των αγίων δύο παίδων, μαρτύρων, Μνήμη των αγίων τριών μαρτύρων, των εκ Γαλατίας, Μνήμη των αγίων 70 μαρτύρων, των εν Σκυθοπόλει, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Παππίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μάγνου, του προσευχομένου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μωυσέως, του αναχωρητού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ουλκιανού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παύλου, του ιατρού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σεργίου, μαγίστρου, του συστησα μένου την μονήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εν τω κόλπω της Νικομηδείας, και λεγομένην του Νικητιάτου, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τριχερούσης

by Times Newsroom
 • Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου
 • Άγιος Παππίας
 • Άγιος Σέργιος ο δίκαιος ο Μάγιστρος
 • Άγιος Μακεδόνιος
 • Όσιος Ουλκιανός
 • Άγιος Παύλος ο ιατρός
 • Άγια Δύο Παιδιά
 • Όσιος Μωυσής ο Αναχωρητής
 • Άγιος Δονάγος επίσκοπος Λιβύης
 • Άγιοι Εβδομήντα Μάρτυρες οι εν Σκυθοπόλει
 • Άγιοι Τρεις Μάρτυρες από τη Γαλατία
 • Όσιος Μάγνος
 • Όσιοι Σέργιος και Γερμανός οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

***********************************************************************************************************

 • Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου

Αγωνίσθηκαν και οι δύο στα χρόνια του Διοκλητιανού (292 μ.Χ.). Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσσα. Άριστα καταρτισμένοι στην ιατρική επιστήμη, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στους φτωχότερους συνανθρώπους τους. Και όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα από κανένα, αλλά και οι ίδιοι έδιναν τα δικά τους, μέχρι που έμειναν φτωχοί. Γι’ αυτό και επονομάστηκαν Ανάργυροι. Μαζί με την ιατρική βοήθεια που προσέφεραν στους πάσχοντες, μετέδιδαν σ’ αυτούς και τη σωτήρια αλήθεια του Ευαγγελίου. Τα λόγια τους έδωσαν φως του Χριστού σε πολλούς ειδωλολάτρες.

Άλλα η δράση τους καταγγέλθηκε στις αρχές, με αποτέλεσμα να τους αποκεφαλίσουν και άξια να πάρουν το στεφάνι του μαρτυρίου. Τότε οι χριστιανοί τους έθαψαν κρυφά, και όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αρκάδιος και Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας ο Θεόφιλος (400 μ.Χ.), τα άγια λείψανα τους βρέθηκαν και με πανηγυρικό τρόπο έγινε η ανακομιδή τους. Πολλοί, μάλιστα, ασθενείς που άγγιξαν αυτά, θεραπεύθηκαν. Έτσι, επιβεβαιώνεται ότι οι «δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζώσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὃ μισθὸς αὐτῶν» (Σοφία Σολομώντος, ε’ 15). Οι δίκαιοι δηλαδή, ζουν αιώνια, και η ανταμοιβή που αρμόζει σ’ αυτούς βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’.
Τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων σου Μαρτύρων, τεῖχος ἀκαταμάχητον ἡμῖν δωρησάμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, βουλὰς ἐθνῶν διασκέδασον, τῆς βασιλείας τὰ σκῆπτρα κραταίωσον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας χάριτος, τὴ ἐνεργεῖα, ἀναβλύζοντα, θαυμάτων ρεῖθρα, ἀναργύρως τὰ σεπτὰ ὑμῶν λείψανα, ἐκ τῶν λαγόνων τῆς γῆς κόσμω ἔλαμψαν, Κῦρε θεόφρον, Ἰωάννη τὲ ἔνδοξε, ὅθεν ἅπαντες, τὴν τούτων τιμῶντες εὕρεσιν, αἰτοῦμεν δι’ ὑμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐκ τῆς θείας χάριτος, τὴν δωρεὰν τῶν θαυμάτων, εἰληφότες, Ἅγιοι, θαυματουργεῖτε ἐν κόσμῳ, ἄπαντα, ἡμῶν τὰ πάθη τῇ χειρουργίᾳ, τέμνετε, τῇ ἀοράτῳ Κῦρε θεόφρον, σὺν τῷ θείῳ Ἰωάννῃ, ὑμεῖς γὰρ θεῖοι, ἰατροὶ ὑπάρχετε.

 • Άγιος Παππίας

Υπήρξε και αυτός ολοκαύτωμα στην πολυάριθμη σειρά των επί Διοκλητιανού και Mαξιμιανού (301 μ.Χ.) μαρτυρικών θυμάτων. Μόνο δια το ότι πίστεψε στον Χριστό και δεν θέλησε ν’ αρνηθεί την πίστη του, φυλακίστηκε και βασανίστηκε για μέρες ολόκληρες. Επειδή όμως έμεινε αμετάθετος στην πίστη του, αποκεφαλίστηκε και ανέβηκε νικηφόρος στα ουράνια.

 • Άγιος Σέργιος ο δίκαιος ο Μάγιστρος

Ο Άγιος και δίκαιος Σέργιος, καταγόταν από την κωμόπολη Νικήτια της Αμάστρισου, του Εύξεινου Πόντου. Η οικογένεια του ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και συνδεόταν με συγγενικούς δεσμούς με εκείνη της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεόφιλου. Έκανε λαμπρές σπουδές και γρήγορα έφθασε σε υψηλά στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα. Αν και ο Θεόφιλος ήταν θερμός υποστηρικτής των εικονομάχων, ο Σέργιος παρέμεινε πιστός στην ορθόδοξη πίστη και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την αναστύλωση των Ιερών Εικόνων. Αναδείχθηκε δε και προστάτης πολλών υπερασπιστών των αγίων εικόνων, κατά τον από του Θεόφιλου διωγμό. Μετά δε το θάνατο του Θεόφιλου, συνετέλεσε τα μέγιστα και εξάντλησε όλη την επιρροή του για να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδώρας για τη σύγκληση Οικουμενικης Συνόδου, για την αναστύλωση των Εικόνων. Εκοιμήθη ειρηνικά στην Κρήτη και ετάφη στη μονή του Μαγίστρου. Αργότερα τα άγια λείψανά του μετακομίσθηκαν με μεγάλες τιμές και ετάφησαν στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου την οποία έκτισε ο ίδιος στον κόλπο της Νικομήδειας, η οποία λεγόταν του Νικητιάνου επειδή ο κτήτοράς της καταγόταν από την κωμόπολη Νικήτια.

 • Άγιος Μακεδόνιος

Ο Άγιος Μακεδόνιος μαρτύρησε αφού του έκοψαν τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών.

 • Όσιος Ουλκιανός

Ο Όσιος Ουλκιανός απεβίωσε ειρηνικά. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για τον βίο του Οσίου.

 • Άγιος Παύλος ο ιατρός

Ο Άγιος Παύλος ο ιατρός απεβίωσε ειρηνικά.

 • Άγια Δύο Παιδιά

Τα Άγια Δύο Παιδιά μαρτύρησαν δια σταυρικού θανάτου.

 • Όσιος Μωυσής ο Αναχωρητής

Ο Όσιος Μωυσής ο Αναχωρητής απεβίωσε ειρηνικά.

 • Άγιος Δονάγος επίσκοπος Λιβύης

Ο Άγιος Δονάγος επίσκοπος Λιβύης μαρτύρησε δια πυρός.

 • Άγιοι Εβδομήντα Μάρτυρες οι εν Σκυθοπόλει

Όλοι αυτοί οι Άγιοι μαρτύρησαν δια ξίφους. Ένας από αυτούς, ο Άγιος Βασίλειος τιμάται και στις 6 Ιουλίου.

 • Άγιοι Τρεις Μάρτυρες από τη Γαλατία

Οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες από τη Γαλατία μαρτύρησαν δια ξίφους.

 • Όσιος Μάγνος

Ο Όσιος Μάγνος απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος.

 • Όσιοι Σέργιος και Γερμανός οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός εγκαταστάθηκαν στη νήσο Βαλάμη το 1329 μ.Χ. και προσπάθησαν να διαδώσουν τον Χριστιανισμό κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός κοιμήθηκαν περί το 1353 μ.Χ.
Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για τον βίο των Οσίων.

ΠΗΓΗ: http://www.saint.gr 

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com