16 Ιουνίου γιορτάζουν…

Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μνημονίου, επισκόπου Αμαούντος της νήσου Κυπρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τύχωνος, επισκόπου Αμαθούντος της νήσου Κυπρου, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Μάρκου, επισκόπου Απολλωνιάδος, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ελάππα, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Φερραιόλου και Φερρουκίου, των εν Γαλατία, Μνήμη των αγίων πέντε Μαρτύρων, των εν Νικομηδεία, Μνήμη των αγίων τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Ρωμαίων, Μνήμη των αγίων παρθενομαρτύρων Ακτινέας και Γρεσινιάνας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σιμιλιανού, επισκόπου Νάντης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κεττίνου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κολμανού, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών πατρός ημών Κουρίγγου, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ισμαήλ, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αυρηλιανού, επισκόπου Αρελάτης, Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του οσίου πατρός ημών Θεοδώρου, του Συκεώτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σάββα, της Μόσχας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Τύχωνος, του εν Μεντύν της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Τύχωνος, του εν τω Λούκωφ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νίκωνος, Βασιλείου και Τύχωνος, των εν Σολόκοβο της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Τύχωνος, του εν τω Καράτσεβ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κουαϊκχόσρου, του Ιβηρίτου, μοναχού εν Ιερουσαλήμ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μωυσέως, της Όπτινα, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ερμογένους, επισκόπου Τομπόλσκ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εν Δοκιαναίς,

by Times Newsroom
 • Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος
 • Άγιος Μάρκος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Απολλωνιάδος
 • Άγιοι Πέντε Μάρτυρες οι εν Νικομήδεια
 • Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι
 • Άγιος Μνημόνιος επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου
 • Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου
 • Σύναξη της Θεοτόκου «εν Διακοναίς»
 • Άγιος Ελάππας

*******************************************************************************************************************

 • Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος

Ο Άγιος Τύχων, έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονηρίου. Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια, οι δε ενάρετοι γονείς του τον ανέθρεψαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», γι’ αυτό πολύ γρήγορα ο Τύχων διακρίθηκε για το ήθος του χαρακτήρα του, τη σύνεση, τη διάκριση και τη μελέτη των θείων Γραφών.

Σε νεαρή ηλικία και εκτιμώντας τις σπάνιες αρετές του, ο επίσκοπος Μνημόνιος (τιμάται 16 Ιουνίου) τον χειροτόνησε διάκονο. Γρήγορα όμως η αρετή του και η σπουδαία κατηχητική του δράση τον ανέδειξαν διάδοχο του Μνημονίου.

Ως Επίσκοπος διακρίθηκε για τα διοικητικά του χαρίσματα, τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα και τη διάδοση του λόγου του Θεού, η οποία έφερε πλούσιους καρπούς, μεταστρέφοντας πολλούς ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Τύχων κατέστρεψε πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς και στη θέση τους ύψωσε χριστιανικούς. Τιμήθηκε μάλιστα από τον Πανάγαθο Θεό και με το χάρισμα της θαυματουργίας, επιτελώντας πολλά θαύματα και πολλές ιάσεις και ευεργεσίες. Με την θερμή προσευχή του αναζωογόνησε ακόμη και την ξερή και χέρσα γη της περιοχής για να βοηθήσει τους πτωχούς και αδύναμους αγρότες, οι οποίοι είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο. Έζησε με προσευχή, άσκηση, νηστείες και προπάντων ταπείνωση και αγωνίστηκε μέχρι και την τελευταία του πνοή για την Ορθοδοξία και την αλήθεια. Εκοιμήθη ειρηνικά και κηδεύτηκε μέσα σε γενική συγκίνηση.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος 
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Τύχων Πατὴρ ἡμῶν· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ήχος γ’, θείας Πίστεως.
Θείας έτυχες, ιερατείας, νεύσει κρείττονι εκλελεγμένος, ως θεράπων της Τριάδος επάξιος- συ γαρ των έργων εκλάμπων ταις χάρισι, την Εκκλησίαν εστήριξας θαύμασι. Τύχων Όσιε, Χριστών τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον 
Ἐν ἀσκήσει Ἅγιε, θεοφιλεῖ διαπρέψας, Παρακλήτου δύναμιν, ἐξ ὕψους καθυπεδέξω, ξόανα, καθαιρεῖν πλάνης, λαοὺς δε σώζειν, δαίμονας, ἀποδιώκειν, νόσους ἰᾶσθαι· διὰ τοῦτο σε τιμῶμεν, ὡς Θεοῦ φίλον, Τύχων μακάριε.

 • Άγιος Μάρκος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Απολλωνιάδος

Ο Άγιος Μάρκος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Απολλωνιάδος μαρτύρησε αφού τον κρέμασαν ανάποδα, έδεσαν στα χέρια του ογκόλιθους, και κατόπιν τον άφησαν να αιωρείται στο κενό.

 • Άγιοι Πέντε Μάρτυρες οι εν Νικομήδεια

Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες οι εν Νικομήδεια μαρτύρησαν δια ξίφους.

 • Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι μαρτύρησαν δια πυρός.

 • Άγιος Μνημόνιος επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου

Ο Άγιος Μνημόνιος χειροτόνησε διάκονο τον Άγιο Τύχωνα (τιμάται 16 Ιουνίου). Άλλες πληροφορίες για τη ζωή του δεν έχουμε, εκτός του ότι γίνεται αναφορά σ’ αυτόν στη βιογραφία του Αγίου Τύχωνα.

 • Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου

Το λείψανό του κατατέθηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου «εν τω Δευτέρω» στο Βυζάντιο.

 • Σύναξη της Θεοτόκου «εν Διακοναίς»

Το γεγονός αυτό υπάρχει στον Συναξαριστή Delehaye «πέραν εν Ευδοκιαναίς». Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

 • Άγιος Ελάππας

Ο Άγιος Ελάππας αναφέρεται επιγραμματικά στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» έκδοση Αποστολικής Διακονίας 1959, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται η μνήμη του.

Πηγή: http://www.saint.gr

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή