Γιώργος Σκιάνης: Ο τρίποδος φουστανελάς

Ο φίλος μας υπήρξεν μέγας αστήρ της νομικής επιστήμης και ειδικώς του ποινικού δικαίου, αήττητος εις πλήθος μαχών που έδωσεν εις πλημμελειοδικεία και κυρίως κακουργιοδικεία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΙΑΝΗΣ

Ο ΤΡΙΠΟΔΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ

 

Ο Θεός ή η Φύσις – διαλέγετε και παίρνετε – τον επροίκισαν με πλείονας της μιας αρετάς εκ των οποίων δύο είναι εκείναι εις τας οποίας θα εστιάσωμεν: έξοχος πνευματική ρώμη και ανατομική ιδιαιτερότης προσφιλής εις αμφότερα τα φύλα.
Γνωστόν είναι όμως ότι μία θετική ιδιότης καθίσταται αρνητική όταν λαμβάνει τιμάς πολύ υψηλάς. Εις την περίπτωσιν του φίλου μας, η θετική αύτη ιδιότης τον υπεχρέωσεν εις υιοθέτησιν παραδοσιακής ενδυμασίας των ποιμένων της Βαλκανικής, ήγουν της θρυλικής φουστανέλας, όπως και σκελέας τρισκελούς δυναμένης να εξυπηρετήσει τον τρίτον πόδα.

Ο φίλος μας υπήρξεν μέγας αστήρ της νομικής επιστήμης και ειδικώς του ποινικού δικαίου, αήττητος εις πλήθος μαχών που έδωσεν εις πλημμελειοδικεία και κυρίως κακουργιοδικεία. Οι αντίδικοι, εισαγγελείς, συνήγοροι, κατήγοροι ή κατηγορούμενοι, ωχριούσαν άμα τη εμφανίσει του και με δυσκολίαν μεγάλην κατέπνιγον την κραυγήν: ο φουστανελάς! Περιττόν να είπωμεν ότι ο φουστανελάς είχε λάβει ειδικήν άδειαν – βάσει ιατρικού εγγράφου – δια να παραβιάζει το ενδυματολογικόν πρωτόκολλον των δικαστικών αιθουσών.

Ως είθισται, έρχεται κάποτε ημέρα των ημερών όπου ο καθείς εξ ημών των θνητών ευρίσκει τον μάστοράν του. Η ημέρα εκείνη ηύρεν, εις το έδρανον της αντιδίκου συνηγόρου, γυναίκα εκπάγλου καλλονής, ελκυστικήν, με δύναμιν έλξεως τουλάχιστον οκτακοσίων ίππων.

Το δράμα έλαβε χώραν κατά την στιγμήν την οποίαν η συνήγορος απηύθυνεν ερωτήσεις εις τον μάρτυρα ενώ τακτικώς εστρέφετο προς τον δύστηνον φίλον μας όστις ησθάνθη τον τρίτον πόδα ανυψούμενον, παντελώς εκτός ελέγχου.

Η δίκη ήτο κρίσιμος αλλά και η κατάστασις του φουστανελά κρισιμωτέρα. Ουδέν πλέον ηδύνατο να αποκρύψη η βουκολική ενδυμασία εφόσον το κεντρικόν σκέλος της σκελέας εστάθη όρθιον και υπερήφανον ως ιστός νικηφόρου λαβάρου.

Ο φίλος μας παρητήθη και μετά κόπων, βασάνων και πόνων φρικτών απεμακρύνθη της αιθούσης και ωδηγήθη εις χώρον παροχής πρώτων βοηθειών και ειδικώς ψυχρών επιθεμάτων.

Δυστυχώς, το γεγονός αυτό ωδήγησε τον φίλο μας εις οριστικήν παραίτησιν. Το ότι η εκπάγλου καλλονής συνήγορος τον ηράσθη κεραυνοβόλως και του εγένετο τσιμπούριον ελέγχεται ως αναληθές.

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή