Το πρόγραμμα διαρθρώνεται αφενός στις άμεσες παρεμβάσεις των πρώτων 50 ημερών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και, αφετέρου, στις παρεμβάσεις σε κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής.